Ανακοίνωση:
H καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  παρατείνεται ως και τη Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 15:00 λόγω του ότι κατά την 27/11/2020 οι υπηρεσίες του κτηρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και δη η Δ/νση Οικονομικών – Γραμματεία δε θα λειτουργήσουν με πλήρες ωράριο λόγω απολύμανσης από 13:00 μέχρι λήξη του ωραρίου, συνέπεια εμφάνισης περιστατικού Covid-19.

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕI
 
Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 27/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια έξι (6) τεμαχίων Ελληνικών σημαιών προκειμένου να αντικατασταθούν οι ήδη υπάρχουσες, λόγω παλαιότητας, στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,  με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στοΠαραρτήμα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο κλειστό ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια έξι (6) τεμαχίων Ελληνικών σημαιών προκειμένου να αντικατασταθούν οι ήδη υπάρχουσες, λόγω παλαιότητας, στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 200,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία,  Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την προμήθεια έξι (6) τεμαχίων Ελληνικών σημαιών προκειμένου να αντικατασταθούν οι ήδη υπάρχουσες, λόγω παλαιότητας, στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,ανέρχεται στο ποσό των 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2020, ΕΦ 06072, ΚΑΕ 1699.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ DOC 53,50 KB19/08/21 07:53:31
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 225,34 KB19/08/21 07:53:32