ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού για τη συμπλήρωση των υποδομών της Περιφέρειας Αττικής για τη φιλοξενία της νέας εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, προϋπολογισμού € 68.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΤΕΤΑΡΤΗ 11.1.2017 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,27 MB18/08/21 02:42:00