Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 05/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια – εκτύπωση Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 550,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια – εκτύπωση Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).

Ο  Προϋπολογισμός για την προμήθεια – εκτύπωση Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών, ανέρχεται στο ποσό των 550,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2019, ΕΦ 06072, τον ΚΑΕ 0843 κατά 550,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 08/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.,Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 849,71 KB18/08/21 07:43:34