ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η  Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να προβεί:

Στην προμήθεια ενός (1) τροφοδοτικού και δύο (2) Ethernet switch 24 θυρών, για την επισκευή του δικτύου μεταφοράς δεδομένων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ), στο κτίριο επί της οδού Τρώων 1 και Χαλκίδος – Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 3.690,00 € συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2114417, 213 2100359, 213 2100371, fax 213 2114420, από την 01-06-2016 και μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού, ήτοι, μέχρι την 16-06-2016 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Προσφορές δύναται να κατατεθούν είτε για το σύνολο των Διακριτών Ομάδων, είτε για μια Ομάδα μόνο, οι οποίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της κάθε μιας Διακριτής Ομάδας.

Ο προϋπολογισμός ανά ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α

Μεταγωγείς (Switches)

2

 2.756,09 €

633,91€

3.390,00 €

ΟΜΑΔΑ Β

Τροφοδοτικό
(Power supply)

1

243,90 €

56,10 €

300,00 €

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Διακριτή ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος).

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗΜΕΡΑΩΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΤΚ 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
17-06-2016Παρασκευή10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 254,15 KB18/08/21 01:49:45