Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι την 20-5-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30.

Ο προϋπολογισμός είναι 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ήτοι 1.219,51€ χωρίς ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 280,49€.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 1.500,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και καλύπτονται οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 194,89 KB18/08/21 01:42:55