Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ”, προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Καλλιθέα, στα γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.

Οι προσφορές και τα δείγματα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών ή τη ημέρα του διαγωνισμού ενώπιων της Επιτροπής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30η /03/ 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Σημείωση προς του συμμετέχοντες: Η οικονομική προσφορά θα εκτυπωθεί από τη διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 999,96 KB19/08/21 08:57:05
ΤΕΥΔ DOC 154,00 KB19/08/21 08:57:06