Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη των τεσσάρων (4) χιλιομέτρων από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς), να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια έως 3.600 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης για την άμεση κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι την 6-6-2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 4.032,258€ χωρίς ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 967,742€.

Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής της περιοχής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/2014). Η Μέση Λιανική τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. 24%.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 218,80 KB18/08/21 03:15:28