Δημόσιος Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής  Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τρίτη 11/08/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 711,48 KB19/08/21 12:50:13
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ DOC 82,00 KB19/08/21 12:50:13
ΤΕΥΔ DOC 126,50 KB19/08/21 12:50:14