Η Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια επίπλων, για την μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, από το κτίριο όπου βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 283 στην Καλλιθέα, στο κτίριο του Φαληρικού Όρμου», ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, προϋπολογισμού 9.101,60€ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24%.

Οι  προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, Τ.Κ.174 55 Άλιμος, 4ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη , με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Νοτίου Τομέα Αθηνών μέχρι την 08/05/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

Ακολουθεί το  σχετικό αρχείο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 431,12 KB18/08/21 03:08:14