Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200, ισόγειο, έως τις 27/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια φαρμακευτικών και αναλώσιμων υλικών για την τήρηση φαρμακείου πρώτων βοηθειών στα κτήρια της Π.Ε.Δ.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει το σύνολο των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και να υποβάλει οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής «Προσφορά για την προμήθεια φαρμακευτικών και αναλώσιμων υλικών για την τήρηση φαρμακείου πρώτων βοηθειών στα κτήρια της Π.Ε.Δ.Α., προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (4.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1211 και κατάεκατό  ευρώ  (100,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ τον ΚΑΕ 1699 του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2019.               

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι και ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες δαπάνες ανά ΚΑΕ.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 28/03/2019 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 910,25 KB18/08/21 07:40:30