Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια φαρμάκου απολύμανσης οστών, Mercury (II) chloride – ACS reagent ≥  99.5% συσκευασία 500gr και ποσότητα ενός (1) τεμαχίου, για τη Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 372,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ.2342/2019 (ΑΔΑ:ΨΘ4Ρ7Λ7-2ΓΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση δαπάνης και των αριθ.597223/04-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ9Θ7Λ7-ΖΩΩ) σχετική Απόφαση Ανάληψης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς.

Η παράδοση του φαρμάκου θα γίνει στη Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 220Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις)

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) έως και την Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 13:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 164,09 KB18/08/21 08:38:38