Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα αποφασίζει τη διακήρυξη 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών  για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και συγκεκριμένα γαι την προμήθεια φωτοαντιγραφικού και μηχανογραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ’ Αθήνας,  αρμοδιότητας της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, για ένα (1) έτος συνολικού προϋπολογισμού, 16.935,48 € (πλέον Φ.Π.Α.) –  21.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

27-05-2018

15:00

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 878,12 KB18/08/21 06:03:34