Η Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας  των  37ο ,38ο Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 και του ΕΠΑΛ καθώς και για την κάλυψη   των άμεσων αναγκών σε γραφική ύλη των Δ/νσεων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ΄ Αθήνας  & του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής ύλης, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας  των  37ο ,38ο Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 και του ΕΠΑΛ καθώς και για την κάλυψη   των άμεσων αναγκών σε γραφική ύλη των Δ/νσεων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ΄ Αθήνας  & του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, προϋπολογισμού  24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Οι  προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, Τ.Κ.174 55 Άλιμος, 4ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη , με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Νοτίου Τομέα Αθηνών μέχρι την 24/04/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 401,86 KB18/08/21 03:05:12