Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν, να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού αρχείου συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής παρελθόντων ετών στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών & διαδικτυακών υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 16-07-2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 350,01 KB18/08/21 06:19:30