Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, θα προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. και του 2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, συνολικού προϋπολογισμού 13.580,00€ πλέον Φ.Π.Α, (16.839,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17  χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) τις 2 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2020, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 263,13 KB18/08/21 10:45:51