Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, την  υπ’ αρ. 2805/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΡΝ7Λ7-5ΔΖ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Α., την υπ’ αρ. πρωτ. 1009462/30.12.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( ΑΔΑ : ΩΚΩ57Λ7-Ζ3Τ) και την επικαιροποιημένη αυτής έτους 2021, συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια οκτακοσίων (800) τεμ. επιτραπέζιων ημερολογίων, τριάντα (30) τεμ. σπιράλ ημερήσιων ημερολογίων και τριάντα (30) ημερολογίων πλάνο του έτους 2021 για τις ανάγκες των Δ/νσεων Κεντρικού Τομέα και των Επιτελικών Δ/νσεων καθώς και των Γραφείων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΤΑ. 

Η οικονομική προσφορά, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσησ Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α., Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος, γραφείο 305 έως την Παρασκευή 29/1/2021 και ώρα 12.00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 116,26 KB19/08/21 08:25:51