Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 29-10-2018, και ώρα 10.30 π.μ. για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) ηλεκτρομηχανικής μπάρας, που να επιτρέπει την ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο στον χώρο στάθμευσης, που βρίσκεται στο νέο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών, στην οδό Λ. Κηφισίας 20 στο Μαρούσι, ποσού 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.700,00€ για προμήθεια των ειδών και  200,00€ για  αμοιβή τοποθέτησης).

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 29-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 213,53 KB18/08/21 06:50:14