Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής», (CPV:33100000-1), συνολικού προϋπολογισμού: 33.970.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ ανά Ομάδα Ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι 29/05/2018 και ώρα 12:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 601,28 KB18/08/21 04:38:47