Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, σε ευρώ, για την προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) επιτοίχιων κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, (μέσω παραχώρησης τους από την Περιφέρεια Αττικής), συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

01 – 11 – 2018

Πέμπτη

10:00 π.μ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 946,56 KB18/08/21 06:47:31
ΤΕΥΔ DOC 168,00 KB18/08/21 06:47:31