Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση συνολικά 125 λαμπτήρων φθορίου και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στον Πειραιά, όπου στεγάζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, και στο κτίριο επί της οδού Ακτή Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά, όπου στεγάζεται το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο Γ της σχετικής Πρόσκλησης, μέχρι την 2-11-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:30μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 630,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 512,20€ χωρίς ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 117,81€.

Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός λαμπτήρα φθορίου, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 187,17 KB18/08/21 12:57:19