ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η  Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην:

προμήθεια μελανιών, toner και drum για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax), για την κάλυψη των αναγκών για τη λειτουργία των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 και των υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 22.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ 23%.

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359-371, 213 2114417, fax 213 2114420, από την 24-03-2016 μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού, ήτοι, μέχρι την 01-04-2016 και μέχρι ώρα 14:00μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος).

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,
ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

04-04-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 291,08 KB18/08/21 01:32:44