Η Διεύθυνση Οικονομικών
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

‘Ολους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 08/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια μελάνης εκτυπωτή συνδεδεμένου με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την προμήθεια για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μελάνης εκτυπωτή συνδεδεμένου με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής συνολικού προϋπολογισμού 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ,
email, Α.Φ.Μ.)

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των εν λόγω ειδών, ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2018 ΕΦ 06072 ΚΑΕ 5329.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.,Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 683,44 KB18/08/21 06:06:50