Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διασποράς του κοροναϊού, συνολικού προϋπολογισμού 2.320,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά Τμήμα αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια των ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη για κάθε Τμήμα και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

H παρούσα Πρόσκληση υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ 1 (συνολικού προϋπολογισμού 70,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης

4 συσκευασίες 100 τεμαχίων

ΤΜΗΜΑ 2 (συνολικού προϋπολογισμού 250,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μάσκες αναπνοής μιας χρήσης

250 τεμάχια

ΤΜΗΜΑ 3 (συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

1.

Αδιάβροχες ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης

50 τεμάχια

LARGE

2.

Αδιάβροχες ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης

50 τεμάχια

MEDIUM

ΤΜΗΜΑ 4 (συνολικού προϋπολογισμού 200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

1.

Αδιάβροχες ποδιές μιας χρήσης

10 τεμάχια

ΧLARGE

2.

Αδιάβροχες ποδιές μιας χρήσης

10 τεμάχια

LARGE

3.

Αδιάβροχες ποδιές μιας χρήσης

10 τεμάχια

MEDIUM

ΤΜΗΜΑ 5 (συνολικού προϋπολογισμού 300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Γυαλιά κλειστού τύπου

10 τεμάχια

ΤΜΗΜΑ 6 (συνολικού προϋπολογισμού 100,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

1.

Γάντια από νιτρίλιο

3 κουτιά

LARGE

2.

Γάντια από νιτρίλιο

3 κουτιά

MEDIUM

ΤΜΗΜΑ 7 (συνολικού προϋπολογισμού 200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

1.

Μπουφάν αδιάβροχο

1 τεμάχιο

LARGE

2.

Μπουφάν αδιάβροχο

1 τεμάχιο

ΧLARGE

  

Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της πράξης, χωρίς να είναι διακριτά τα τμήματα που προσφέρουν, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3, 4, 6 &7.

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα (1) Τμήμα, για περισσότερα Τμήματα ή για όλα τα Τμήματα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 18-06-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 328,53 KB18/08/21 10:33:04