Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μάσκες – Αδιάβροχες Ρόμπες – Γυαλιά – Γάντια), για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2100359, 213 2100374, fax: 213 2114420, μέχρι την 13-04-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 247,25 KB18/08/21 09:52:22