Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, ήτοι Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης, για τις ανάγκες των εργαζομένων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διασποράς του κοροναϊού, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ & στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 70,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια των ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της συνημμένης Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 11-12-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00.

Επισυνάπτoνται τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 314,27 KB19/08/21 08:03:03