Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων των Διευθύνσεων: Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ.482/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΒ87Λ7-ΜΒ0 ΑΔΑΜ:20REQ006364681) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αρ.πρωτ.173795/28-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΟ77Λ7-Ε0Θ ΑΔΑΜ: 20REQ0063655393) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως Παρασκευή 06-03-2020 και ώρα 14:00, στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο. Στην προσφορά να αναφέρεται η τιμή με Φ.Π.Α. και άνευ, ξεχωριστά, αριθμητικώς και ολογράφως.           

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 193,27 KB18/08/21 09:38:21