Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά, για τις παρακάτω ομάδες, που αφορούν την προμήθεια νομικών βοηθημάτων και συγγραμμάτων, για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, αλλά και για την ουσιαστική υποστήριξη του έργου του στελεχιακού δυναμικού της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα.

Ομάδα Α: για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Νέος Κώδικας για Δημόσια Έργα», Κωτσοβίνος, ιδιωτική έκδοση 2017, ποσού 60,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ομάδα Β: για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις 4412/2016», Κουλουμπίνης, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2019, ποσού 72,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και

Ομάδα Γ: για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο. «Δημόσιες Συμβάσεις 4412/2016», Ράικος, εκδόσεις Σάκκουλα 2018, ποσού 125,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 386/2020 (ΑΔΑ: 992Ξ7Λ7-0ΤΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την αριθ. Πρωτ. 210516/13-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΗΞ7Λ7-ΕΚΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ ανά ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η  Οικονομικές σας Προσφορές θα υποβληθούν έως τη Δευτέρα 15-06-2020 και ώρα 13:30 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α ισόγειο – 176 02 – Καλλιθέα), ) εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο. Στην προσφορά να αναφέρεται η τιμή με Φ.Π.Α. και άνευ,  ξεχωριστά, αριθμητικώς και ολογράφως.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 184,82 KB18/08/21 10:34:11