Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV: 09135100-5) των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών που στεγάζονται στο κτίριο επί τις Λ. Συγγρού 165 συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 2341/2019 (ΑΔΑ:ΨΔΩΝ7Λ7-ΦΑΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση δαπάνης και των αριθ.πρωτ. 606938/08-10-2019 (ΑΔΑ: 66ΛΒ7Λ7-ΤΧΠ, ΑΔΑΜ:19REQ005674694) σχετική Απόφαση Ανάληψης.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί  αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η οποία καθορίζεται από το υψηλότερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσης του προς προμήθεια είδους (πετρέλαιο θέρμανσης), όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr.

Η παράδοση του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης) θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Δ΄ Αθήνας, στο κτίριο όπου στεγάζονται με ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 165, Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη.

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις ) πρωτότυπα εις διπλούν σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 13:00, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 226,51 KB18/08/21 08:41:49