Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη της διατάξεις του Ν.4412/16, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια σφραγίδων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 220/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄αριθμ. 31085 /2017απόφαση ανάληψη

Δαπάνης ,συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 € πλέον ΦΠΑ  (8.680,00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της  προμήθειας.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τιμή για κάθε για κάθε είδος σφραγίδας ανά τεμάχιο.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ έως την Τρίτη 07-03-2017 και ώρα 14.00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 316,81 KB18/08/21 02:54:37