Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά, η οποία αφορά την προμήθεια συνολικά 43 (σαράντα τριών) υπηρεσιακών σφραγίδων (41 ξύλινες και 2 αυτόματες με μηχανισμό αλλαγής ημερομηνίας) για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών), συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. απόφαση 1534/2019 έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΚΤΕ7Λ7-ΜΜΜ) και τη με αριθ. πρωτ. 355296/05-07-2019 απόφαση ανάληψης (ΑΔΑ: 6ΨΦΨ7Λ7-ΜΩΤ).

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις ) έως την Τρίτη 16-07-2019 και ώρα 14:00 μ.μ. με συμπληρωμένη τη φόρμα Οικονομικής Προσφοράς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 283,51 KB18/08/21 08:12:37