Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια συνολικά τριάντα πέντε (35) σφραγίδων, τριάντα μία (31) ξύλινων και τεσσάρων (4) αυτόματων, που αφορούν τις υπηρεσίες Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων, Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων και της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια των ως άνω, όπως αυτά περιγράφονται στην οικονομική προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 16-12-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 371,76 KB19/08/21 08:04:47