Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια Συστήματων σκίασης Roller για έξι (6) παράθυρα για το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Αθηνών (κτίριο 210Α), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 280,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  σύμφωνα με την αριθ.   2536/2018 (ΑΔΑ: ΩΟ307Λ7-ΕΨ9) -ορθή επανάληψη -Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της εν λόγω δαπάνης και την αριθ. 200419/2018  (ΑΔΑ: ΩΝΨΥ7Λ7-Η9Λ) Απόφαση Ανάληψης, προϋπολογισμού 280,00 € (διακοσίων ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολική τιμή σε ευρώ για το σύνολο των ειδών, κατά το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.

Οι Οικονομικές Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν  στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) έως την Δευτέρα 22-10-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. με συμπληρωμένη τη φόρμα Οικονομικής Προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 121,64 KB18/08/21 06:49:34