Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια χρονομέτρου διπλής όψεως για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1208/2020 (ΑΔΑ : 69ΩΔ7Λ7-0Μ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄ αρ. 542209/27.07.2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΙΔΦ7Λ7-ΕΜΓ).

Καταληκτική Ημερομηνία προσφορών: 04/08/2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τόπος διενέργειας: Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 132,79 KB19/08/21 12:55:56