Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 14-12-2020 και ώρα 10.30 π.μ. για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ως μέτρο προστασίας του προσωπικού των Δ/νσεων Ανάπτυξης, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Μάσκες), συνολικού προϋπολογισμού  1.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι τη Δευτέρα 14-12-2020 και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 234,32 KB19/08/21 08:01:47