Η Περιφέρεια Αττικής ενδιαφέρεται για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (Βενζίνη Αμόλυβδη) προκειμένου  να καλυφθούν οι ανάγκες για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής  Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 8.000,00€ (οκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ.αριθ.απόφαση 1059/2018 έγκριση δαπάνης (ΑΔΑ:7ΤΓΑ7Λ7-ΟΥ3) και την αρ.πρωτ.104671/30-05-2018 απόφαση ανάληψης (ΑΔΑ:6Μ477Λ7-ΗΛΕ).

Η Περιφέρεια Αττικής θα προμηθευτεί καύσιμα από τον πρατηριούχο ή την εταιρεία που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης και ως εκ τούτου το πιο συμφέρον για την Περιφέρεια Αττικής. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), το οποίο θα προσφερθεί μπορεί να είναι και αρνητικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 63 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014]. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της προσφοράς σας υπολογίζεται επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής περιοχής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και αναρτάται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://www.fuelprices.gr. H μέση λιανική τιμή περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α. (24%).

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν  στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) έως την Παρασκευή 08-06-2017 και ώρα 12:00 με συμπληρωμένη τη φόρμα Οικονομικής Προσφοράς.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 123,94 KB18/08/21 06:07:00