Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

 ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως 21/05/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές είτε για το σύνολο της ποσότητας όλων των υλικών (ΟΜΑΔΑ 1΄, ΟΜΑΔΑ 2΄, ΟΜΑΔΑ 3΄, ΟΜΑΔΑ 4΄, ΟΜΑΔΑ 5΄ & ΟΜΑΔΑ 6΄) για την προμήθεια  υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, είτε για τις ποσότητες των υλικών ανά ομάδα, σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την προμήθεια των εν λόγω υλικών, ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2020, ΕΦ 06072, ΚΑΕ 5244.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 271,65 KB18/08/21 10:13:17
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (18/05/2020) PDF 140,66 KB18/08/21 10:13:17