Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για  την προμήθεια υλικών για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες /επισκοπήσεις  φυτοϋγειονομικών ελέγχων , όπως αναλυτικά περιγράφονται τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της σχετικής Πρόσκλησης και τα οποία χωρίζονται σε δύο ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: Αφορά την προμήθεια:

α. 50 πακέτων (των 100 τεμαχίων) διάφανων πλαστικών σακουλών (πολυαιθυλενίου) διαστάσεων περίπου 20Χ35 εκ.

β. 50 πακέτων (των 100 τεμαχίων) διάφανων πλαστικών σακουλών (πολυαιθυλενίου) διαστάσεων περίπου 30Χ50 εκ.

Ο προϋπολογισμός της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι 1.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Β: Αφορά την προμήθεια:

α. 4.000 τεμάχια (ή  4 ρολά των 1.000 τεμαχίων) ετικέτες PVC για μαρκαδόρο ή εκτύπωση κίτρινου χρώματος διαστάσεων  1,7 Χ 22 εκατοστών

β. 1.250 μέτρα (ή 25 τεμάχια των 50 μέτρων) δεματικό σύρμα πλαστικοποιημένο (γνωστό και ως πλαστικό σύρμα ανθοκομίας επενδυμένο πράσινο),

Ο προϋπολογισμός της ΟΜΑΔΑΣ Β  είναι 250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ είναι 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για μία (1) ΟΜΑΔΑ ή και  για  τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ,  υπό  την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά ομάδα και καλύπτονται συνολικά οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης.

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη κάθε φορά  δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ΟΜΑΔΑ  του  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Α , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 11-07-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 267,97 KB18/08/21 06:16:08