ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) για την
«Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ.»

H Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν.4281/2014, το Π.Δ. 118/2007, το Π.Δ. 60/2007 και την υπ’αριθ. 868/2015 (ΑΔΑ:7ΔΓΙ7Λ7-56Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Συνεργείων Αυτεπιστασίας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., για τα κάτωθι ΕΙΔΗ, με δικαίωμα υποβολής προσφορών για ένα ή περισσότερα από τα ΕΙΔΗ που ζητούνται, ή και για τα τέσσερα (4) ΕΙΔΗ συνολικά, τα οποία είναι τα κάτωθι :

  1. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα
  2. Aνακλαστικοί κώνοι
  3. Υλικό επιλεκτικής απορρόφησης ελαίων και λιπαντικών
  4. Εργαλεία και είδη ατομικής προστασίας

Η υποβολή των προσφορών για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα γίνεται μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 11-5-2015, ημερομηνία κατά την οποία οι προσφορές κατατίθενται από 10.00 π.μ. μέχρι 10.30 π.μ. αποκλειστικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., Π.Τσαλδάρη 15 ,17676 Καλλιθέα, 3ος όροφος γραφείο «Π.Α.Ο.Δ.»

Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από τη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., Π. Τσαλδάρη 15, 17676 Καλλιθέα, 3ος όροφος, γραφείο 302 τηλ. 210-9094384 και 210-9094335, fax 210-9248108, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθεί αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 892,46 KB18/08/21 12:22:57