Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 05-12-2018, και ώρα 10.30 π.μ. για την προμήθεια υλικών για την υλοποίηση δειγματοληψιών και εκτέλεσης  προγραμμάτων εξυγίανσης ζωικού πληθυσμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.B.T.Α. ποσού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 2.480,00€

ΤΜΗΜΑ Β) ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 11.700,00€

ΤΜΗΜΑ Γ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, 700,00€

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικέςπροσφορές σύμφωνα με το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄είτε για το σύνολο της ποσότητας  των υλικών (ΟΜΑΔΑ Α΄, ΟΜΑΔΑ Β΄, ΟΜΑΔΑ Γ΄), είτε για το σύνολο της ποσότητας  των υλικών ανά ομάδα για τις οποίες έχει επιλέξει να καταθέσει οικονομική προσφορά.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών ανά τμήμα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 05-12-2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 273,35 KB18/08/21 07:04:56
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (03/12/18) PDF 71,74 KB18/08/21 07:04:56