Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη :

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη  Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 22/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00π.μ. έως 15:00μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για  την προμήθεια υλικών και οργάνων για τη διενέργεια των Υγειονομικών ελέγχων της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την προμήθεια υλικών και οργάνων για τη διενέργεια των Υγειονομικών ελέγχων της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (200€ για την ομάδα Α’, 700€ για την ομάδα Β΄ και 100€ για την ομάδα Γ’)».
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών και οργάνων για τη διενέργεια των Υγειονομικών ελέγχων της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο διανέμεται ως εξής: 200€ για τα είδη της ομάδας Α΄, 700€ για τα είδη της ομάδας Β΄ και 100€ για τα είδη της ομάδας Γ΄ και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2017, ΕΦ 06072 τον ΚΑΕ 1729 κατά εννιακόσια ευρώ (900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 1211 κατά εκατό ευρώ (100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 23/11/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Δ/νση Οικονομικών ΠΕΔΑ, τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα- 3ος όροφος, γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 552,79 KB18/08/21 04:01:02