Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά στο κτίριο της */νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών προϋπολογισμού 1.790,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4οςόροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 11-11-15 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗτη 10.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 137,41 KB18/08/21 01:01:05