Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη :

 ΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για τη συντήρηση συστήματος πυρασφάλειας computer room για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Δ.Α., με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για τη συντήρηση συστήματος πυρασφάλειας computer room για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Δ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, email, Α.Φ.Μ.)

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 615,45 KB18/08/21 06:42:50