Η  Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στη συντήρηση ενενήντα πέντε (95) φορητών πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στα κτίρια επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος – Περιστέρι και Ιερά Οδός 294 – Αιγάλεω, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 750,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100371, 213 2100359, 213 2114417, fax 213 2114420, από την 02-09-2015 και μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού, ήτοι, μέχρι την 11-09-2015 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες οικονομικές προσφορές

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307

14-09-2015

Δευτέρα

 

10:30 π.μ.

 

 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 211,03 KB18/08/21 12:44:16