Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας μέσω παρακολούθησης σημάτων κινδύνου από κέντρο λήψης σημάτων που είναι συνδεδεμένο με το σύστημα συναγερμού του Γραφείου ΠΑΜ ΠΣΕΑ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για δυο (2) έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισμού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14 – 16 , Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 8-07-2015 ημέρα Τέταρτη   και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 152,78 KB18/08/21 12:36:24