Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, H Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για την διοργάνωση εκδήλωσης : Ετήσια βραβεία κοινωνικής προσφοράς «Γιώργος Καστρινάκης» που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2017(με ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής κατόπιν αιτήματος από την Προεδρία της Δημοκρατίας) στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO στο Μαρούσι,  προϋπολογισμού  6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 6.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448,  Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  23-08-2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 182,75 KB18/08/21 03:36:16