ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Για την εκτύπωση πολυσέλιδου έντυπου <<Άδειες>> 11.000 τεμαχίων της Δ/νσης Ανάπτυξης της  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιατην εκτύπωση πολυσέλιδου έντυπου <<Άδειες>> 11.000 τεμαχίων της Δ/νσης Ανάπτυξης της  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών προϋπολογισμού 4.182,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑμε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την  4-06-15  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ τη  10.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 2,30 MB18/08/21 12:30:05