Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά , τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων , τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση 20 (είκοσι) πυροσβεστήρων και τον έλεγχο συστήματος πυρανίχνευσης για το κτίριο επί της οδού Αγίων Αποστόλων & Ανάφης στο Ηράκλειο Αττικής όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, προϋπολογισμού 200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία – Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βόρειου Τομέα και στο κτίριο της οδού Μεσογείων 448, 3ος όροφος την 29-2-2016 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στην υπηρεσία μας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών , Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 448, 3ος όροφος, Τ.Κ. 153 42.), και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω δ/νση μέχρι την 29-2-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 216,32 KB18/08/21 01:23:38