Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη καθώς και για την προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας, το Δήμο Αγκιστρίου, το Δήμο Πόρου, το Δήμο Κυθήρων, το Δήμο Σαλαμίνας και το Δήμο Σπετσών, συνολικού προϋπολογισμού 65.710,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις έντεκα ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και ΙΑ και όπως αναλυτικά περιγράφονται οι Ειδικοί Όροι – Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής Πρόσκλησης, μέχρι την 22-6-2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 65.710,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 52.991,90€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 12.718,10€.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ ανά είδος (ηχητική και φωτιστική κάλυψη ή προβολή).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 306,44 KB18/08/21 01:52:30