Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για ένα έτος, μέχρι την 19-6-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30μμ.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο Γ΄ της σχετικής Πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 7.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ήτοι 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.380,00€.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με το Πίνακα Καταχώρησης Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Α΄, εφόσον πληρούνται οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 141,58 KB18/08/21 12:32:19