ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Περιφέρεια Αττικής καλεί τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, για διάστημα μέχρι την 31-01-2018, συνολικού προϋπολογισμού 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, Άλιμος, ΤΚ:17455, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 5-12-16 ημέρα Δευτέρα  τη 10.00 πμ.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.